Lecenje kortikosteroidima

studije ukazuju da hiperlipidemicna grupa ispitanica ima smanjenje kostane gustine za 10% u odnosu na normolipidemicne ispitanice, kao i da 81% zena sa hiperlipidemijom ima Nasi rezultati pokazuju da ispitanice sa osteoporozom imaju za 8,16% vise nivoe LDL-C u odnosu na ispitanice sa osteopenijom, a ukupni holesterol je imao negativnu povezanost sa MKG (rxy = -0,083; p>0,05), koja nije pokazala statisticku znacajnost. Slicna povezanost je dobijena i za vrednosti LDL-C (rxy = -0,022; p>0,05). Poput nasih 11 rezultata, Yamaguchi i grupa autora utvrdila je inverznu povezanost lumbalne i radijusne kostane gustine sa LDL-C, a Poli i saradnici su pokazali inverznu povezanost LDL-C samo sa lumbalnom 12 MKG. Uticaj hiperlipidemije je izgleda vei na lumbalnoj kicmi nego na proksimalnom femuru, a objavljena je i vea prevalenca lumbalne osteopenije i osteoporoze kod zena sa dijabetom tip 2 i hiperholesterolemijom, koje imaju vrednosti ukupnog holesterola vee od 5,7 mmol/l, poreujui sa normolipidemiskim ispitanicama. U skladu sa ovim podacima, u nasoj studiji su ispitanice sa nivoima Hol>7,8mmol/l (prekidna tacka izmeu vrlo visokog i visokog rizika za koronarnu bolest) imale manju MKG od ispitanica sa Hol<7,8 mmol/l, a ispitanice sa utvrenom osteoporozom imale su znacajno vise vrednosti ukupnog holesterola od ispitanica sa osteopenijom. Longitudinalne opservacije su pokazale najvee smanjenje lumbalne kostane gustine kod onih ispitanica koje su imale najvei porast holesterola, sto se slaze sa nalazima nase studije. 13 Adami i saradnici su kod zena starosti od 68 do 75 godina utvrdili pozitivnu udruzenost holesterola, triglicerida i LDL-C sa MKG glave femura, dok 2 Samelson i autori nisu pronasli jaku korelaciju izmeu nivoa holesterola i kostane gustine. Hertfordshirska studija, 14 pokazuje da kostana gustina korelira sa Tg, HDL-C i HDL/LDL odnosom, ali ne i sa holesterolom i LDL-C. Rezultati naseg ispitivanja, slicno studiji Dennisona i autora, pokazuju da je kostana gustina pozitivno povezana sa nivoima triglicerida, a da korelira u negativnom maniru sa HDL-C. U nasem ispitivanju je postojala znacajna pozitivna korelacija izmeu Tg i MKG. Analizom nivoa Tg visokog rizika u odnosu na one sa granicno rizicnim nivoima utvrdili smo da je prosecna vrednost MKG kod ispitanica koje imaju vrednosti Tg>2,3 mmol/l znacajno vea u odnosu na MKG kod ispitanica sa nivoima Tg<2,3 mmol/l. Sa druge strane gledano, rezultati brojnih studija pokazuju konfliktne podatke vezane za

Lecenje kortikosteroidima

lecenje kortikosteroidima

Media:http://buy-steroids.org